Witamy w świecie Fabryki Aktywności Młodych

Aktywizujemy od 10 lat!


Logo FAM - Fabryka Aktywności Młodych

Statut FAM

Fundacja działająca na rzecz Młodych wraz z Młodymi

STATUT FUNDACJI FABRYKA AKTYWNOŚCI MŁODYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą FABRYKA AKTYWNOŚCI MŁODYCH zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Jarka Marciniaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp., przy ulicy dzieci Wrzesińskich 1 za numerem repertorium A nr 15915/2010
§ 2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 3
Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego.
§ 4
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 5
Główną Siedzibą Fundacji jest miasto Gorzów Wlkp.
§ 6
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może również działać poza jej granicami.
§ 7
Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.
§ 8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 9
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 10
1. Celem Fundacji jest:
a. aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizacje projektu Fabryka Aktywności Młodych.
b. propagowanie idei i wiedzy na temat wolontariatu, wspieranie i realizacja innych projektów opartych na angażowaniu wolontariuszy, w tym osób starszych.
c. promocja kultury wolontariatu na rzecz kształtowania odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich.
d. inicjowanie i wspomaganie współpracy organizacji, instytucji i środowisk w celu aktywizacji lokalnych społeczności oraz wyrównywania szans różnych grup społecznych.
e. angażowanie się w działanie profilaktyczno edukacyjne związane z narastającym problemem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
f. ochrona i promocja zdrowia.
g. działalność charytatywna
h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
i. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
j. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z domów dotkniętych wszelaką patologią
k. Aktywizacja osób starszych i integracja międzypokoleniowa
l. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Fundacja realizuje swoje cele w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspierania organizacji wolontariatu, na rzecz upowszechniania i umacniania wolności, demokracji i swobód obywatelskich poprzez bezpośrednią realizację przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej organizacjom i instytucjom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na prowadzenie działań o celach zgodnych z celami Fundacji.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez realizację i rozwój projektu Fabryka Aktywności Młodych oraz:
a. prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących idee wolontariatu i profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży
b. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów, grup samokształceniowych, podróży studyjnych, targów, wystaw, a także doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji, w zakresie objętym celami Fundacji
c. tworzenie i rozwijanie specjalistycznych narzędzi informatycznych (portali, stron, serwisów, baz danych, mediów elektronicznych np. radia) i innej infrastruktury technicznej - służących realizacji działań zgodnych z celami Fundacji
d. tworzenie partnerstw z jednostkami samorządu terytorialnego, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi
e. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej
f. tworzenie, gromadzenie, segregowanie i udostępnianie informacji i literatury
g. zakładanie i prowadzenie placówek edukacyjnych realizujących cele Fundacji
h. prowadzenie badań i analiz służących realizacji celów Fundacji
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji 5. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 10 statutu Fundacji.
6. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność:
a. ODPŁATNA w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w formie:
• organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, (PKD 93.29.Z),
• prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych, (PKD 58.19.Z).
• sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
• sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
• ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
• przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21. Z),
• pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29. Z),
• przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30. Z),
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
• pozostałe sprzątanie (PKD 81.29. Z),
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
• organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia, (PKD 85.59.B),
• wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
• wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
• wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
• pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
• działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
• działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
• pozostała sprzedaż (PKD 47.19.Z)
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
• pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99. Z)
• pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
• pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
b. NIEODPŁATNA w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w formie:

• działalności charytatywnej, w tym promocji i organizacji wolontariatu, (PKD 88.99.Z),
• prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych (PKD 58.19.Z)
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (PKD 88.99.Z),
• pomocy finansowej i rzeczowej, (PKD 88.99.Z),
• organizowania i finansowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, (PKD 93.29.Z),
• fundowania stypendiów, (PKD 88.99.Z),
• wspierania udziału dzieci i młodzieży w koloniach i wycieczkach, (PKD 88.99.Z),
• podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska (PKD 94.99.Z),
• udzielania wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom dla wzmocnienia ich możliwości pozyskiwania środków na realizację wspólnych celów statutowych, (PKD 94.11.Z),
• inicjowania i organizowania akcji mających na celu zbieranie środków finansowych i rzeczowych na rzecz Fundacji, (PKD 94.99.Z)
• działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, (PKD 88.99.Z),
• działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32, (PKD 94.11.Z).
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym: organizowanie akcji pomocowych, zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, (PKD 88.99.Z),
Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego, natomiast za działalność nieodpłatną nie pobiera się wynagrodzenia
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Fundacji wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
3. subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych,
4. środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, cegiełek, loterii, aukcji, imprez publicznych oraz odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych po uzyskaniu zezwoleń określonych właściwymi przepisami.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
§ 14
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach zagranicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.
§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - i to jedynie wtedy, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czysty spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 16 Zabrania się: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 17
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
§ 18
Rada Fundacji jest organem opiniotwórczym, doradczym i nadzorczym odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą również być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19
W skład Rady Fundacji, zwanej dalej Radą wchodzi od 3 do 9 osób. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada. W kolejnych latach tworzyć ją mogą Sponsorzy i Mecenasi Fundacji (po każdym roku obrachunkowym dwóch darczyńców, którzy dokonali największych darowizn lub dotacji, na rzecz Fundacji ma prawo przedstawić Radzie swoich przedstawicieli na członków Rady) oraz Członkowie Akademii Aktywności Młodych – Laureaci konkursu na Animatora Aktywności Młodych w województwie lubuskim w danym roku pod warunkiem, że wyrażą chęć uaktywnienia się w Radzie.
§ 20
Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych podczas pracy, jako Członek Rady.
§ 21
Kadencja członka Rady trwa dwa lata. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, złożenia rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych oraz odwołania. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku zaistnienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo powodują utratę zaufania do danego Członka Rady.
§ 22
Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.
§ 23
Wszyscy członkowie Rady mają równe prawa i obowiązki.
§ 24
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub Fundatora, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 25
Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i terminie oraz porządku obrad.
§ 26
W posiedzeniach Rady może uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji i Fundator.
§ 27
Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący wybierany jest przez członków Rady zwykłą większością głosów na pierwszym zebraniu nowej kadencji.
§ 28
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos Przewodniczącego, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy. § 29
Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
§ 30
W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
§ 31
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji do Zarządu lub Fundatora.
2. Opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów opracowanych przez Zarząd Fundacji,
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4. Opiniowania i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5. Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków na cele Fundacji,
6. Opiniowanie i zatwierdzanie wszelakich zmian wprowadzanych do statutu, ,
7.Występowanie do Zarządu i Fundatora z wnioskiem o przyznawanie odznak, medali honorowych i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji.
8. Odwołanie Członków Zarządu po akceptacji tej decyzji przez Fundatora i podejmowanie decyzji o wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu za ich pracę. § 32
Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem liczy od 2 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony. Członkowie tego organu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. § 33
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§ 34
Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Rada. W wypadku, gdy wynagrodzenie dotyczy Fundatora za pracę w Zarządzie nie może ona przekraczać wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu
§ 35
Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.
§ 36
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Radę po zatwierdzeniu odwołania przez Fundatora, rezygnację Członka z pełnienia funkcji bądź śmierci.
§ 37
Fundator może stać się członkiem Zarządu i w wypadku woli pozostałych jego członków piastować w nim funkcje by w ten sposób wspierać rozwój Fundacji.
§ 38
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
§ 39
Do Zarządu należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora.
§ 40
Zarząd lub Prezes zarządu może wyznaczonej osobie udzielić pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji na zewnątrz i podejmowania wszelakich decyzji w jego imieniu pod warunkiem, że ta osoba na piśmie weźmie pełną odpowiedzialność finansową i merytoryczną za swoje decyzje. § 41
Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 42
Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 43
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
§ 44
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków zarządu lub Fundatora.
§ 45
Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, oświadczenia woli w jej imieniu, zawierania umów, składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej jednej osoby z Zarządu. Fundację może reprezentować również jednoosobowo osoba wskazana w § 40 statutu. § 46
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz preliminarza jej wydatków,
4. podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5. tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
6. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej Fundacji oraz w działalności gospodarczej, 7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji,
8. występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z inną fundacją lub likwidacją fundacji,
9. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 47
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rady i Zarządu Fundacji.
§ 48
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Fundacji Empatia w Gorzowie Wlkp.
§ 49
Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.
§ 50

Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Edukacji.
§ 51
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.